دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
سعید اشرفی

استاد سعید اشرفی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه 5 ، منطقه 6 ، منطقه 2

دانشجوی کارشناسی ارشد / فیزیک حالت جامد

امتیاز استاد : 1896

رتبه در بین اساتید : 3

تجربه کاربری : 288

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
175,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
حسابان
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
175,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
125,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
فیزیک تیز هوشان
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698